Szanowni Państwo,

Realizując obowiązki wynikające z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Perfekt Print Adrian Zander z siedzibą w Gdańsku ul. Morelowa 3/32 , 80-174 NIP: 583 296 56 15, REGON: 221253603
 2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego ), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne ( adres zamieszkania, zameldowania bądź siedziby i oddziałów firmy), dane dot. Zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
 4. a), 6 ust 1 a) osoba lub firma, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta;
 • przekazywania klientowi informacji, w szczególności w zakresie oferty, cennika, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres pocztowy);
 •  marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z  Perfekt Print Adrian Zander z siedzibą w Gdańsku, przy czym dane osobowe Klienta nie będą udostępniane  podmiotom trzecim;
 • marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych  
 • marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).
 1. b) 6 ust. 1 b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c)  art. 6 ust. 1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
  d)    art. 6 ust. 1 f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Perfekt Print Adrian Zander  z siedzibą w Gdańsku.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów faktoringowych, podmioty realizujące działania windykacyjne, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, firmy archiwizujące dokumentację, podmioty świadczące usługi doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów; operatorom pocztowym i kurierom; Perfekt Print Adrian Zander
 3. 5.  Osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
 5. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 6. b)  prawo do przenoszenia danych,
 7. c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;
 8. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania
 9. e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobistych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych poprzez wyrażone przez Państwa dobrowolnie zgody możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub w przypadku gdy dane uległy dezaktualizacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej.
 12. Państwa dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa lub zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (strony internetowe, baza CEIDG, baza REGON).
 13. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie tradycyjnej na adres siedziby Perfekt Print Adrian Zander, ul. Morelowa 3/32 , 80-174 Gdańsk z dopiskiem „Administrator danych osobowych" lub w formie elektronicznej na adres e-mail : biuro@perfektprint.pl
 14. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy sprzedaży w oparciu o dokonane zamówienie lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 15. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 16. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody przez bezpośredni kontakt z siedzibą Administratora Perfekt Print Adrian Zander lub w formie pisemnej z dopiskiem 'Ochrona Danych Osobowych' bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Niniejszy mail jest jednorazowy i ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi żadnej oferty w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Informujemy, że w związku z otrzymaną wiadomością nie musi Pan/Pani podejmować żadnych czynności, w szczególności nie musi Pan/Pani na nią odpowiadać. Prosimy jednakże o zapoznanie się Państwa z powyższymi punkami.

Gdańsk 24.05.2018r.